Customs and traditions in Britain - projekt z języka angielskiego

Projekt edukacyjny „Customs and traditions in Britain” miał na celu przybliżenie uczniom kultury brytyjskiej, a w szczególności zwyczajów i tradycji tam panujących. Uczniowie sami poszukują niezbędnych materiałów, by potem opracować je w formie prezentacji multimedialnej. Nauczyciel ma tu rolę koordynatora i doradcy. Już od wielu lat zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest nauka języków obcych, a szczególnie języka angielskiego. Znajomość angielskiego pozwoli naszym uczniom w przyszłości na świadome korzystanie z przepływu informacji, poznanie innej kultury, nauczy tolerancji i wzbogaci ogólną wiedzę o świecie. Istotnym elementem w nauczaniu języka angielskiego jest także zaznajamianie uczniów z kulturą Wielkiej Brytanii.

  Zaletami metody projektu są:
 • Rozwijanie umiejętności efektywnej współpracy w grupie
 • Rozwijanie kreatywności
 • Korzystny wpływ na rozwój poznawczy i emocjonalny
 • Wzmocnienie motywacji poznawczej

  Metoda projektu służy kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów wielu umiejętności o charakterze uniwersalnym:
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Formułowanie problemów
 • Umiejętność zaplanowania i zorganizowania własnej pracy
 • Posługiwanie się różnymi źródłami informacji
 • Umiejętność analizy i selekcji uzyskanych informacji
 • Zapisywanie i prezentacja zgromadzonych materiałów
 • Wyrażanie własnego zdania
 • Podejmowanie decyzji grupowych