Zadania matematyczne dla uczniów

Oto zestaw dodatkowych (nieobowiązkowych) ćwiczeń do samodzielnego rozwiązywania.

Zadania należy rozwiązywać nie używając kalkulatora, na wydrukowanych stronach (każde na oddzielnej) - pisząc starannie i czytelnie! Przy każdym ćwiczeniu podana jest liczba punktów przysługujących za poprawne jego rozwiązanie.

Zgromadzone punkty w następujący sposób zostaną przełożone na oceny cząstkowe z matematyki:
75 pkt. - 90 pkt. dobry
91 pkt. - 100 pkt. bardzo dobry

Uzyskanie mniejszej niż 75 liczby punktów będzie ocenione plusem wpisanym do dziennika.

Kartki z rozwiązaniami można oddawać w dowolnym terminie, lecz nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego klasyfikację.

 Zadania Matematyczne - zestaw pierwszy

 Zadania Matematyczne - zestaw drugi